Aan de Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA  ’s-Gravenhage

 

 

Onderwerp:  Bewoners Zwembadweg e.o. / College van BW Eindhoven

Uw Nummer:   200406475/1/H1

 

 

Betreft:  de gronden van het beroepschrift van  03 augustus 2004 tegen de uitspraak van de Rechtbank  ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht   AWB 04/299.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Met dit schijven willen wij ons beroepschrift d.d. 3 augustus 2004 nader onderbouwen.

 

De rede van dit beroep is dat wij van mening zijn dat de Rechters in ’s-Hertogenbosch onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de:

A)                Bewoners van de Zwembadweg, als mede van de Don Boscostraat, en een deel van de Lucifersstraat en de Paradijslaan.

B)                De eigenaren van de panden aan onder A) genoemde straten.

C)                De ondernemers die m.n. aan de Zwembadweg een bedrijfspand hebben.

D)                De Monumentale waarde van de Monumentale Begraafplaats (Rijksmonument).

 

Het beroep richt zich met name tegen de nadelige effecten die de realisatie van het geplande bouwplan voor belanghebbenden met zich mee zal brengen.  Te weten:

 

1)                 Het verlies aan parkeergelegenheid, doordat de toegepaste parkeerballans bij een andere, vorige bouwvergunning, behoort. 

a)   voor bewoners onder A) bedoeld,

b)  voor hun bezoekers,

c)      voor de ondernemers onder C) bedoeld,

d)      voor hun personeel (ook voor de fiets) en voor de klanten en leveranciers,

e)      voor de fietsen van de bewoners van de bovenwoningen (studenten).

 

2)                 De bereikbaarheid

a)      van de ondernemers en de hinder die ontstaat voor het expeditie verkeer voor de ondernemers onder C) bedoeld en voor de onmogelijkheid nog verder van hun in- en uitrit gebruik te maken.

b)      De bereikbaarheid door hulpdiensten.

3)                 De historische rechten en verwachtingen, voor met name voor de bewoners van de Zwembadweg, voor wat betreft:

a)   Het uitzicht,

a)      De bezonning, met name in de koude maanden,

b)      De bescherming van de privacy (inkijk),

c)      De beleving van het Park

d)      Groen beleving van de straatbomen en de bossage met oude bomen rond de entree van de monumentale begraafplaats en de kop van de Zwembadweg.

e)      Behoud van de naam “Zwembadweg” voor het bestaande (oude, historische-) tracé van de Zwembadweg.

 

4)                 De waarde vastheid van de panden van met name onder B) bedoelde belanghebbenden.

 

5)                 Belanghebbenden hebben grote bezwaren tegen- en moeite met de wijze waarop de Gemeente Eindhoven met Belanghebbenden communiceert, of beter; nagenoeg elke vorm van communicatie achterwege laat of over lopende procedures, meningen en opinies heen walst.

 

Verder is ons inziens het bouwplan in strijd met:

6)                 het huidige bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring”  én  in strijd met het toekomstige  bestemmingsplan  “Eindhoven binnen de Ring 2”. Verder is er op geen enkele wijze een aanpassing van het bestemmingsplan geweest voor dit deel van het plangebied.

7)                 De vereiste “goede ruimtelijke onderbouwing” deugt niet. De “gewenste verdichting” is niet aangetoond, blijkt niet uit het bestemmingsplan, nog uit raadsbesluiten en zeker niet in relatie met deze omgeving, in tegendeel zelfs, dit en het nieuwe ontwerp bestemmingsplan zeggen heel iets anders, zelfs het zojuist gepresenteerde “ontwerp hoogbouwbeleid” van de Gemeente Eindhoven (tot nog toe een ambtstuk) zegt iets anders.

8)                 Redelijke eisen van welstand.

 

En verder:

9)                 Wij zijn niet tegen  dát  er iets gebouwd wordt,   maar wel tegen   wát,  waar  en  hoe  er gebouwd gaat worden,  onze plaats daarin en de gevolgen die dat heeft voor ons welzijn en woongenot, en voor de ondernemers voor de uitoefening van hun bedrijf.

In de diverse stadia dat deze procedure reeds loopt, al sinds 1996 in de vorige procedure en sinds 2000 in deze procedure hebben wij, maar ook anderen, er op gewezen dat de mogelijkheid er is om het hele gebied tussen Dommel en Zwembadweg, ruim 3 x  zogroot als het terrein waar het nu om gaat,  betrokken kan worden in een stedenbouwkundig totaalplan. Deze optie biedt veel meer kansen een goed- en stedenbouwkundig verantwoord plan te ontwikkelen dat veel meer recht doet aan het park, de bestaande bebouwde omgeving en de belangen van de omwonenden. Zelfs het parkeerprobleem kan dan op een acceptabeler wijze opgelost worden.  De monumentale waarde van het Rijksmonument kan dan ten volle tot zijn recht komen. Aspecten van algemeen belang zijn dan ook beter gediend, immers de dan te creëren woningen hebben een betere courantheid, trekken (vooral op den duur) een betere populatie die langer onze buurtgenoten zullen blijven, de woningen kunnen tijdlozer worden, waardoor ze ook op den duur nog verhandelbaar zijn (het huidige ontwerp is immers nu al gedateerd, typisch een industriële containersteil uit de vorige eeuw) en door het handhaven van parkeergelegenheid is de economie van de binnenstad gediend én brengt het ook nog eens  € 520.000,- per jaar op aan parkeergelden voor de Eindhovense Gemeenschap!!

Belangrijk in deze is ook dat niemand nadeel zal ondervinden met deze optie, zelfs Peelsbouw niet. Aan het huidige ontwerp valt immers geen eer (meer-) te behalen. Als het echt mooi geweest zou zijn was er nooit zoveel verzet tegen geweest. De architecten moeten zich ook realiseren dat je geen late Mondriaan tussen een Steen en een Vermeer in hangt.

Het vonnis van de Rechtbank gaat ten onrechte niet in op deze overweging      Misschien  zou in deze ook het initiatief eens van Peels kunnen komen om eens te komen praten.

 

Het maatschappelijk verzet zal dan grotendeels wegvallen, het algemeen belang (waar de Rechters in ’s-Hertogenbosch zich op beriepen) is dan veel beter gediend. En er kunnen dan zelfs meer en zeker betere woningen gebouwd worden dan die uit de toon vallende stulpjes die samengepakt worden in drie grote containers midden op de Zwembadweg en een “rare toren” daar vlak achter die nu gepland zijn.

10)             Het plan om iets te gaan bouwen op het terrein Zwembadweg is voor het eerst gepubliceerd  in 1996 en in 2000 flink gewijzigd en toen nogmaals gepubliceerd. Na 11 oktober 2000 heeft er geen publicatie meer plaats gevonden. Toch is er sinds die tijd heel wat verandert, zowel aan de uitvoering van het plan als aan de omgeving van het plan waar in het moet passen. Tevens zijn maatschappelijke inzichten gewijzigd, zijn de belangen van belanghebbenden gegroeid, veranderd, vervallen of ontstaan en zijn er belanghebbenden al of niet op natuurlijke wijze gemuteerd. Daarbij komt dat bij vonnis van 4 februari 2003 de bouwvergunning van 10 augustus 2001 vernietigd is, althans het besluit van B en W van Eindhoven om de door ons ingediende bezwaren tegen de bouwvergunning van 10 augustus 2001 ongegrond te verklaren is vernietigd en daarmee zijn dus onze destijds ingediende zienswijzen van 15 oktober 2000 gegrond verklaard, de Gemeente diende opnieuw te beslissen. Het is logisch dat een Gemeente niet na bijna 3 jaar op 10 september 2003 nog eens kan gaan beslissen op een zienswijze uit 2000,  mede gezien de vele wijzigingen in plan, de omgeving, de aanwijzing van het Rijksmonument en de gerijpte belangen die zich sinds dien hebben voorgedaan. Na aanleiding van de in 2000 ingestuurde zienswijzen is een hoorzitting van een Raadscommissie van de destijds zittende Gemeente Raad geweest waarop belanghebbenden het woord gevoerd hebben. Op grond van deze hoorzitting is destijds door B en W besloten de zienswijzen uit 2000 ongegrond te verklaren. Het beroep tegen deze ongegrond verklaring is dus gegrond verklaard en B en W diende opnieuw te beslissen. Ons inziens dus mét een nieuw advies van de Raadscommissie  -de Nieuwe Raadscommissie!!

Anno 2003 zat er dus een nieuwe Raad, er waren immers verkiezingen geweest waarin de burgerij van Eindhoven op democratische wijze een totaal andere Raad heeft gekozen.

Op 18 juli 2003 is er opnieuw een publicatie geweest waar tegen wij, belanghebbenden opnieuw zienswijzen tegen ingediend hebben. Hierin zijn een aantal nieuwe aspecten aan de orde gebracht.

Volgens ons had onze zienswijze gevolgd moeten worden door een hoorzitting bij de Raadscommissie,  Dit is niet gebeurd.

Al deze zaken maken dat we thans én in 2003 van een voldoende gewijzigde omstandigheden kunnen spreken die het rechtvaardigen dat de huidige gemeente raad zich nogmaals uitspreekt oven het thans bevochten plan. Tevens zou Welstand én de Monumenten Commissie, met in acht neming van bovenstaande, (opnieuw) gehoord moeten worden.

Wij verzoeken de Afdeling dan ook om deze rede alleen al ons beroep gegrond te verklaren.

 

 

 

 

Hieronder volgt de onderbouwing van de hierboven genoemde stellingen:

 

 

Ad 1):  Verlies aan parkeergelegenheid:

 

De bouwvergunning is verleend na dat, onder meer, een parkeerballans is opgemaakt die het effect van het bouwplan weergeeft op de parkeer druk ten laste van de omgeving, als wel voor het bouwpan zelf.

 

Echter de parkeerballans die voor het huidige bouwplan gebruikt wordt is niet gemaakt met het huidige bouwplan (en de huidige omgeving) als uitgangspunt.

De parkeerballans 1998/1999 (opgesteld in mei 1997), (% product 1) gaat uit van een bouwplan (% product  9 ) dat voor het eerst is gepresenteerd in 1996, en daarna nog enige malen is aangepast omdat het door Welstand was afgeschoten. Het betrof toen een ontwerp met 40 woningen, 50 parkeerplaatsen in de kelder, 14 parkeerplaatsen in de openbare ruimte op maaiveld niveau nabij de Zwembadweg, 21 parkeerplaatsen nabij de paradijslaan en nog 8 nieuwe extra parkeerplaatsen op de Zwembadweg.

 

Dit plan is niet doorgegaan, het werden  slechts 34 woningen en al die extra parkeerplaatsen zijn ook geschrapt met uitzondering van 34 plaatsen in de kelder en 7 op de Zwembadweg.

Verder verdwenen er in de omgeving nog 69 parkeerplaatsen van 3 “gekraakte” schoolpleinen.

Toch kwam en met de publicatie van het nieuwe bouwplan in oktober 2000 en 16 juli 2003 geen nieuwe parkeerballans.

 

De ontheffing ex art 19-1 WRO is dus verleend met als grondslag een verkeerde parkeerballans.

 

In een bijlage bij dit beroepschrift wordt duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen oude

*)         parkeerballans 1998/1999 uit mei 1997 en de door ons gemaakte parkeerballans 2004.

 

Het vonnis van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch stelt met betrekking tot de parkeergelegenheid het volgende:

 

“(…) Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder vervolgens voldoende gemotiveerd dat het bouwplan niet zal leiden tot een onaanvaardbare hoge parkeerdruk. Daartoe overweegt de rechtbank dat verweerder met inachtneming van het bepaalde van artikel 2.5.30, eerste lid, van de bouwverordening door middel van de aanleg van een parkeergarage heeft voorzien in de vereiste parkeerplaatsen op eigen terrein. Ten behoeve van het bouwplan zullen 41 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, terwijl het bouwplan in totaal 34 woningen telt. Op grond van de parkeernorm (…) geldt dat in het centrumgebied moet zijn voorzien van 1 parkeerplaats per woning. Aan deze norm wordt door de aanleg van de 41 parkeerplaatsen (1,2 parkeerplaats per woning) ruimschoots voldaan.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________

 

*)         Daar waar in dit schrift  “1998/1999”  staat,  dient gelezen te worden:  “mei 1997” .
Het parkeren door bezoekers is opgelost door middel van parkeerplaatsen in de openbare ruimte op maaiveldniveau. (…)”

 

Deze redenering gaat op heel veel punten mank:

 

Ten eerste:      

Onze wijk is geen centrumgebied, doch centrum-rand-gebied. Dit blijkt uit het bestemmingsplan en uit de “ruimtelijke onderbouwing” bij de bouwvergunning. Dit heeft tot gevolg dat in de tabel van de parkeernorm (%7: parkeernorm) niet de kolom “Centrumgebied(-noord)” maar de kolom “Menggebied” toegepast moet worden.                mei 1997

Dat deze stelling juist is blijkt o.a. uit de door de gemeente in 1998/1999/ opgemaakte “parkeerballans gebied bon boscostraat-zwembadweg-paradijslaan(% 1:  parkeerballans 1998/1999) . Ook hierin heeft de Gemeente in 1998/1999, in geval van woningen, gekozen voor de kolom “Mengebied” (1,2 parkeerplaats per woning)

In de bouwvergunning van dit project, en ook eerdere projecten, is dit ook als eis gesteld: 41 parkeerplaatsen op  eigen  terrein.

 

 

Ten tweede:

            Het bouwplan voorziet slechts in 34 parkeerplaatsen op eigen terrein, en dus geen 41 parkeerplaatsen. Wel worden er 7 parkeerplaatsen aangelegd in de openbare ruimte aan de versmalde Zwembadweg. Die liggen dus niet op eigen terrein maar op de openbare weg.

 

Ten derde:

            De rechtbank vergeet dat er 114 (voorheen 130) parkeerplaatsen in het zelfde plangebied worden opgeheven, zodat het netto resultaat is dat er 114 – 7 – 34 = 73 parkeerplaatsen verloren gaan, tegen het toenemen van de behoeft van 34 x 1,2 = 41 parkeerplaatsen.

De netto parkeerdruk neemt dus toe met 73 + 41 = 114 plaatsen !!!

Ook als de andere kolom in de tabel zou worden gebruikt dan is er nog steeds een toename van de netto parkeerdruk met 107 plaatsen!!

 

Ten vierde A:

            “(…)Het parkeren door bezoekers is opgelost door middel van parkeerplaatsen in de openbare ruimte op maaiveldniveau (…)”. –stelt de Rechtbank.

Welk bezoek bedoelt de rechtbank? Dat van de bewoners van de nieuwe woningen of ook die van ons?

Er is thans al een gigantisch tekort aan parkeerplaatsen. De door de Gemeente opgemaakte “parkeerballans gebied bon boscostraat-zwembadweg-paradijslaan(%1: parkeerballans 1998/1999) klopt van geen kanten. Wij hebben een tegenparkeerballans gemaakt betreffende het zelfde gebied als de Gemeente dat destijds gedaan heeft. Hieruit blijkt nu al een netto tekort van 201,8 parkeerplaatsen voor deze buurt. In de procedure bij de Rechtbank is die als produktie %5:vernieuwde bijlage Aingebracht.

We hebben stellig de indruk dat de Rechtbank hier niet naar gekeken heeft en we vragen ons af of die soms te moeilijk was. (De opsteller heeft een sterke β achtergrond en spreekt niet altijd voor alle juristen begrijpelijke α-taal)

 

In een aparte bijlage bij dit beroepschrift wordt nogmaals een poging ondernomen om dit duidelijk te maken door puntsgewijs de parkeerballans van de Gemeente uit 1998/1998 (=1997) naast die van ons uit 2004 te leggen. (%2: Bijlage parkeerballans 1998/1999), (%3: Bijlage parkeerballans 2004), (%4: Bijlage analyse parkeerballans 1998/1999)(uit de parkeerballans 2004 blijkt een behoefte van 568,6 parkeerplaatsen tegen een capaciteit van 305,6 parkeerplaatsen, een tekort dus van 263 parkeerplaatsen, het kiezen van een andere kolom in de norm maakt slechts weinig uit)

 

Ten vierde B:

            Tijdens de discussie bij de behandeling bij de Rechtbank probeerde de vertegenwoordiger van de Gemeente steeds het geografisch belanggebied waarover de parkeernorm op toegepast moest worden te verschuiven waardoor het leek alsof eisers en verweerders het over twee heel andere zaken hadden. Wij willen best elk geografisch belangengebied behandelen maar laten we eerst vaststellen hoe groot het gebied is waar over we praten. Uit een inventarisatie van ons is al gebleken dat een groter gebied dan in 1998/1999 door de Gemeente is genomen, alleen maar tot grotere tekorten leidt.

Voor de helderheid van de discussie lijkt het ons daarom wenselijk om af te spreken dat we het alleen over het gebied hebben dat door de Gemeente in haar onderzoek van 1998/1999 is betrokken. Het groter maken of kleiner maken leidt immers tot relatief (verhoudingsgewijs) het zelfde resultaat. In het hele westelijk centrum-rand-gebied is er een parkeerprobleem. Het parkeerterrein Zwembadweg brengt (bracht) daar nog enig soelaas in.

 

Ten vijfde:

            De rechtbank is niet ingegaan op ons betoog over het alsmaar zogenaamd aanbieden door de Gemeente van alternatieve parkeerplaatsen (tijdens gerechtelijke procedures), om die buiten de rechtszaal vervolgens weer in te trekken. Op bladzijde 9, 10 en 11 van ons “Aanvulling op het Voorlopig Beroepschrift(…)(%15)” aan de Rechtbank d.d 12 maart 2004  geven we hier een groot aantal voorbeelden van.

Op bladzijde 2(onderaan), 3 en 4 van het verweerschrift van de Gemeente d.d. 25 maart 2004 gaat de Gemeente daar op in door zijn stellingen te herhalen.

Inmiddels zijn er weer diverse voorbeelden bij gekomen van feiten die aan tonen dat de stellingen van de gemeente niet juist zijn.  En dat de gemeente niet aan zijn zorgplicht voldoet

In een bijlage worden die behandeld. (% e-mail van A. van der Velden d.d. 17 november 2002), (%Brief Gemeente Ehv aan dhr van der Velden d.d. 31 maart 2004), (%Artikel uit krant d.d. 29 juni 2004) (Prod. % 10 – 14).

 

 

Ten zesde:

            In het verweerschrift van de Gemeente aan de Rechtbank d d. 25 maart 2004 stelt de Gemeente met betrekking tot de parkeerdruk een aantal verkeerde zaken:

(vanaf bladzijde 2  onderaan)

 

 

De gemeente stelt: 

Met betrekking tot de parkeerdruk kan het volgende gesteld worden. In zijn algemeenheid geldt voor het centrumgebied dat voldoende parkeergelegenheid wordt geboden om de behoefte op te vangen. Het merendeel van het werknemersparkeren voor de zakelijke functies wordt op eigen terrein opgelost alsmede het bijbehorende bezoekersparkeren. Voor de commerciële en culturele functies is voorzien in een aantal voor het openbaar verkeer openstaande gebouwde parkeervoorzieningen en parkeerterreinen op maaiveldniveau.”

 

Deze stelling is op zich niet juist. In 1997 ging dat nog wel op maar dit is in 1999 al achterhaald (bron: gemeente Eindhoven)  Er is thans, gemeten met de normen van 1997, in het centrumgebied een tekort aan parkeerruimte voor bovengenoemde categorieën. 

Daarbij komt dat deze stelling al helemaal niet op ons van toepassing is.

Bij ons betreft het geen centrumgebied, maar centrumrandgebied.

Bij ons is naast parkeer behoeft voor commerciële en culturele functies vooral veel parkeer behoefte voor bewoners, bezoekers van bewoners, bezoekers van sport accommodaties en paramedische praktijk, de begraafplaats en parkeerbehoefte voor de diverse kleinschalige bedrijven zonder eigen terrein, zowel voor personeel als voor bezoek (waaronder toeleveranciers, en overslag).

 

 

De gemeente stelt

“Als invloedsgebied van de Zwembadweg is beschouwd het gebied wat begrensd wordt door de Deken van Somerenstraat / de Grote Berg / de Paradijslaan / de Dommel / de Edenstraat. (…)”

 

Dit is niet het gebied dat de gemeente in 1998/1999 in zijn parkeerballans opnam en aan de GemeenteRaad gaf en ook verder in de Procedures gebruikt geeft. Tot nog toe hebben we geen inventarisatie met dit gebied in de stukken aangetroffen.

Met name voor de bewoners geld dit gebied als te groot. Ons is geen norm bekend wat redelijkerwijs de afstand voor bewoners mag zijn. Enkelen van ons zijn over de 70.

Een vlugge inventarisatie van boven genoemd gebied levert overigens een nog rampzaliger resultaat op voor bewoners dan het gebied dat 1n 1998/1999 bekeken is. (meer extra woningen en bedrijven, minder extra openbare bewoners parkeerplaatsen).

Zolang de Gemeente die nieuwe inventarisatie niet op tafel legt gaan we uit van dat wat nu bekend is.

 

Verder heeft de Gemeente een betoog over de parkeerballans na het gereed komen van het nieuwbouwproject. Ook de Rechtbank kan zien dat  in die parkeerballans van 1998/1999  over een aantal van 40 appartementen wordt gesproken met 50 parkeerplaatsen in de kelder en nog 6 op maaiveldniveau. … ik bedoel maar…   Zie bijlage (%2: parkaarballans 1998/1999)

 

Vervolgens heeft de gemeente het over een “(…) grote mate van uitwisselbaarheid(…)”.

Die uitwisselbaarheid gaat niet op voor parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor bewoners en kleinschalige bedrijven. In gemengd winkelgebied en uitgaansgebied kan dat gedeeltelijk wel opgaan, maar dat is het bij ons niet en bovendien is bij het opstellen van de normen door VNG daar al rekening mee gehouden. De begeleidende brief bij de norm heeft het over absoluut minimum.

We dienen ons te beperken tot het belangen gebied van de belanghebbenden namens wie dit beroepschrift is opgesteld.

 

 

De gemeente stelt: 

“de parkeerbehoefte wordt binnen het aangegeven gebied (?) opgelost, waarbij een zekere loopafstand aanvaardbaar wordt geacht; het is dus niet dat er per se voor de deur geparkeerd moet kunnen worden (dit is inherent aan het functioneren van het centrumgebied)

 

De conclusie van onze Parkeerballans (%5: vernieuwde bijlage A) is dat er slechts 14 beschikbare openbare vergunning parkeerplaatsen zijn tegen een behoefte van 215,8 parkeerplaatsen. Er kan dus absoluut niet gesproken worden over dat de parkeerbehoefte binnen het gebied opgelost zou worden, zelfs bij benadering niet!!!

Over wat een redelijke afstand is dat nog gelopen zou mogen worden verschillen we onderling van mening. Recht voor de deur heeft slechts een enkeling het over. Maar gezien de conclusie van onze parkeerballans is de kans op een plekje voor de deur slechts minder dan een half procent en de kans om een plekje ergens in de wijk (gebied 1998/1999) te vinden is slechts zes en een half procent. Door het ontwikkelen van een zekere handigheid en brutaliteit ligt de kans in de praktijk gelukkig iets hoger. Maar dit heeft al tot rechtszaken geleid in gevallen dat het mis ging. Eenmaal een plaats veroverd, dan laat je die niet makkelijk meer los, dan maar met de fiets of de trein naar je werk of bestemming. Dit leidt er weer toe dat er minder uitwisseling plaatsvindt zodat de stelling van de Gemeente hierover ook weer minder opgaat.

 

 

De Gemeente stelt:

            “alle eigen parkeerbehoefte van werknemers en bewoners kan hetzij op eigen terrein dan wel met vergunde, openbare, parkeerplaatsen worden opgelost; (…)”

 

Ook dit is niet waar: De bewoners van Dommelstaete, de Lucifersstraat en een paar op de Don Boscostraat hebben parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit komt in onze parkeerballans ook tot uiting. De bewoners van het oude gedeelte van de Don Boscostraat, de Zwembadweg en een deel van de Paradijslaan hebben geen gelegenheid op eigen terrein te parkeren. Dit geldt ook voor de werknemers van de meeste bedrijven in deze straten. Alleen op de Paradijslaan zijn wat bedrijven die gelegenheid hebben op eigen terrein. De bedrijven op de Don Boscostraat en de Zwembadweg hebben dat niet. Alleen Don Boscostraat 4  gebruikt zijn parkeerplaatsen op eigen terrein voor zijn eigen bezoek, maar komt tekort.

De bezoekers van de woningen en kleinschalige bedrijven kunnen nergens terecht op eigen terrein, ook de bezoekers van Dommelstaete en Groot Paradijs niet. Tot nog toe zijn die ook aangewezen op het parkeerterrein Zwembadweg. Andere openbare parkeerplaatsen zijn er niet in de buurt, de parkeergarage onder het stadskantoor heeft beperkte openingstijden, zit meestal vol en bovendien vervalt die garage als openbaar  per 1/1/2005. (%13: krant 29 juni 2004). In de Elzant wordt belanghebbende parkeren ingevoerd en in de Bergen is al belanghebbende parkeren ingevoerd. Op het parkeerterrein op de Deken van Somerenstraat wordt nu een nieuw bouwplan ontwikkeld en wordt dus binnenkort ook volgebouwd (BP Ehv bi d Ring 2). Het particuliere parkeerterrein dat hoort bij het gebouw dat nu door de Technische Dienst van de Gemeente Eindhoven gehuurd wordt, is slechts in het weekend beschikbaar en staat dan tjokvol met bezoekers van de binnenstad, zowel commercieël als cultureel als Stratumseind, dag en nacht. Op willekeurige tijden zijn ook daar de boompjes gesloten in het weekend.

 

De begraafplaats op de Zwembadweg heeft geen eigen parkeergelegenheid (op twee na). Het stukje terrein dat binnen de muren van de begraafplaats ligt en plaats biedt aan slechts 20 auto’s is permanent verhuurd aan medewerkers van het Eindhovens Dagblad (dat buiten invloedsgebied ligt). Alleen deze medewerkers hebben een sleutel van de poort. Zoals overal elders in de stad moet ook een begraafplaats een parkeervoorziening hebben. Tot nog toe is dat het parkeerterrein Zwembadweg.

De parkeerballans van de Gemeente uit 1998/1999 is dus op geen enkele wijze in evenwicht als het parkeerterrein verdwijnt.

 

 

De Gemeente stelt:

            “de indertijd opgestelde parkeerballans is nog steeds actueel(…)”

 

Die parkeerballans van de Gemeente klopte toen al niet en klopt nu helemaal niet meer. Zie de bijlage. (%5: ”vernieuwde bijlage A”) , (%2: Bijlage parkeerballans 1998/1999), (%3:Bijlage parkeerballans 2004), (%4: Bijlage analyse parkeerballans 1998/1999)    14 of 16 beschikbare plaatsen voor 215 gegadigden is absoluut geen ballans (die in evenwicht is)

 

De Gemeente stelt:

            “Het (…) bezoekersparkeren van Groot Paradijs en Dommelstaete kan plaatshebben op de Paradijslaan, in de parkeerkelders onder het Stadskantoor en Stadhuisplein, op de Zwembadweg en de TD (in de weekenden).

 

Waar heeft de Gemeente het over?

Op de paradijslaan zijn slechts enkele parkeerhavens langs de westzijde van de rijbaan, allen voorzien van een parkeermeter, die staan nu al permanent vol met bezoekers van de kantoren aan de paradijslaan, bezoekers van de Bergen, diensten van de Gemeente op de Wal, en Frederik van Edenplein, bezoekers van LoketW, de Socialedienst , bezoekers van de binnenstad en wij als ons plaatsje voor belanghebbendenparkeren reeds bezet is.

De parkeerkelder onder het Stadskantoor is van af begin volgend jaar niet meer voor publiek toegankelijk. Dat snoepje is dus wel erg gouw op.

De parkeergarage onder het Stadhuisplein valt in het contingent van de binnenstad, is bovendien beperkt open en erg duur. Met name voor Dommelstaete is de afstand nog al groot. Veel oudere bewoners die hun (klein-)kinderen eens een weekendje willen laten logeren hebben hier niets aan. De kinderen zullen wegblijven. In Dommelstaete en Groot Paradijs wonen veel oudere zelfstandig wonenden.

De Zwembadweg wordt opgeheven, de resterende 7 plaatsen vallen onder het belanghebbende parkeren van zoo’n 52 (kandidaat)vergunninghouders. U krijgt daar onmiddellijk een bon als u daar zonder vergunning gaat staan.

Het terrein van de TD is beperkt open en staat nu al mutje vol, dat zal alleen maar erger worden als de Zwembadweg weg is en de parkeergarage onder het Stadskantoor voor het publiek gesloten is en de Deken van Somerenstraat bebouwd is.

 

 

De Gemeente stelt:

            “(…) Momenteel wordt wederom bezien of openstelling van dit (TD) terrein in de avonduren op weekdagen haalbaar is(…)”

 

Dat verhaal komt ons bekend voor. Toen in de vorige procedure bij de Rechtbank het zelfde onderwerp aan de orde was kwam de Gemeente met toezeggingen over openstelling in de avonduren van het TD terrein en de Parkeergarage onder het Stadskantoor. Op 11 november 2002 werden die toezeggingen op een informatie avond van de Gemeente weer ingetrokken. Zie de e-mail van dhr van der Velden d.d 17 november 2002 (prod 10=14: e-mail 17 nov 2002; Brief Gemeente Ehv aan dhr van der Velden d.d. 31 maart 2004; Artikel uit krant d.d. 29 juni 2004

Waarom zou de Gemeente zoo’n aanbieding trouwens doen…, de parkeerballans was toch (volgens haar) in evenwicht?

 

 

De Gemeente stelt:

            “(…) proeven met verlegde openingstijden van de parkeerkelders (…hebben) geleid tot de conclusie dat het aanbod te mager is (…)parkeerplaatsen op maaiveldniveau bieden een goed alternatief(…)”

 

Die proeven zijn uitgevoerd door Q-PARK, de commerciële eigenaar van de garages, Het terrein Zwembadweg is tijdens die proef nog steeds beschikbaar én ’s-Nachts gratis. Als je ’s-Nachts bij oma wilt overnachten dan ga je daar geen € 30,- voor neertellen. Hotel Corso is even duur. Bovendien was tijdens de proef de garage alleen s’-Avonds wat langer open en de auto ’s-Nachts nog steeds onbereikbaar. Q-PARK zal erg gelukkig zijn als de Zwembadweg straks dicht gaat. (oma niet).

 

 

De Gemeente stelt:

            “Bezoekers van de Don Boscostraat en  Zwembadweg hebben als optie de Zwembadweg, Do Boscostraat en de Deken van Somerenstraat(…)”

 

Een deel van de Don Boscostraat (nrs 9 tot 25 oneven nummers) en de Zwembadweg (nrs 2 – 20) hebben sinds kort een “belanghebbende parkeerregeling” aangeboden gekregen. 16 parkeerplaatsen zijn aangewezen voor houders van een parkeervergunning.

Er zijn in dit kleine stuk van het belanghebbende gebied zijn ruim 52 gegadigden voor een parkeervergunning (uitgaande van de parkeernorm) ruim dertig hebben er ook een aangevraagd. Slechts 26 kaarten zijn er uitgereikt. Velen, met name de kleine eenpersoons huishoudens, die alleen een gastenkaart nodig hadden, is een kaart geweigerd. Maar ook bedrijven die op grond van de parkeernorm in aanmerking voor een vergunning zouden moeten komen zijn kaarten geweigerd. Die andere 26 “gelukkigen” moeten het doen met 16 plaatsen.

Ook de bewoners van de 23 appartementen aan de Don Boscostraat 1, 3, 5 tot 5-Z, de Lucifersstraat, 32 appartementen en de 140 appartementen van Dommelstaete en Groot Paradijs hebben gastenkaarten aangevraagd. Het zou dan gaan om 11 + 28 vergunning plaatsen. Die zijn echter geweigerd. Zie de brief van 31 maart 2004 van de Gemeente aan de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Dommelstaete. (prod %11: Brief Gemeente Ehv aan dhr van der Velden d.d. 31 maart 2004)

De bewoonster van Zwembadweg 22 en de beheerders van de begraafplaats krijgen ook niets.

Zonder de begraafplaats levert dit een tekort van 76 vergunningplaatsen op die voor een deel geweigerd zijn na een verzoek en deels gedemotiveerd zijn.

 

Het parkeerterreintje aan de Deken van Somerenstraat wordt binnen kort bebouwd.

Er is voorgesteld op het parkeerterreintje  een stuk of  20 parkeerplaatsen in te richten als vergunninghouderplaats met name voor de appartementen op de Don Boscostraat en de Lucifersstraat. Dit is echter geweigerd. Dat dit terrein zo wie zoo enig soelaas zou bieden is allang achterhaald. Steeds vaker staat het ook hier vol. Het betreft een vrij klein parkeerterreintje dat de vervallen plaatsen van de Zwembadweg echt niet kan opvangen. Bovendien  ligt het parkeerterrein in deze straat behoorlijk buiten het plangebied. Met name voor Dommelstaete, Groot Paradijs en de bewoners van de Zwembadweg is dit nog een behoorlijke wandeling.

 

Nee die extra vergunninghouderplaatsen zullen echt gezocht moeten worden op het huidige terrein Zwembadweg.

 

 

De Gemeente stelt:

            Dat met betrekking tot het belanghebbende parkeren voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Uitgegaan wordt van 1 kaart per adres.

 

Dat dit niet klopt is in het voorgaande al betoogd. De appartementen die alleen een gastenkaart nodig hebben krijgen helemaal niets en de eenpersoonshuishoudens krijgen ook niets. Ook als de parkeernorm aangeeft dat men wel in aanmerking komt, wordt dit niet gehonoreerd.

Zelfs als alleen een deel van de Don Boscostraat (nrs 9 tot 25 oneven nummers) en de Zwembadweg (nrs 2 – 20) mee mag doen  én  als men uitgaat van 1 kaart per huishouden (+ 1 bezoekers kaart)  komt men op 25 adressen voor 29 vergunningplaatsen.  16 vergunningplaatsen is nog steeds niet genoeg en de anderen staan nog steeds in de kou. Diverse aanvragen zijn niet gehonoreerd. O.a op Zwembadweg 2, 4a-e, 6 en 8 wonen een aantal mensen die wel een aanvraag voor een (gasten-)kaart hebben in ge dien, maar niets hebben gekregen.

 

 

Ad 1d en e)   Fietsen:

De Zwembadweg wordt aanzienlijk versmald; zowel de rijbaan als de trottoirs.

Op de Zwembadweg zijn 4 kleinschalige bedrijfjes, 5 één persoons huishoudens en 4 bovenwoningen, waaronder 2 studenten woningen. Al deze panden hebben geen achterom of eigen terrein. De bewoners stallen hun fiets daarom sinds mensen heugenis al voor de deur op de stoep. Ook het personeel (indien op de fiets) van de kleinschalige bedrijfjes zet hun fiets op de stoep. Daartoe zijn op diverse plaatsen fietsenklemmen aangebracht. De bezoekers van o.a. de gymzalen doen dit op de zelfde wijze, soms tientallen tegelijk.

Dat levert tot nog toe geen enkel probleem op met het andere trottoir verkeer, de stoep is breed zat. Op sommige plaatsen meer dan 4 meter

Door de versmalling wordt de stoep nog maar 1m80. dit is veel te smal om al die fietsen te kunnen bergen.

Die versmalling was niet nodig geweest als die containers niet zo dicht op onze panden zouden worden gezet.

 

Conclusie Ad 1)

Het Bouwplan is uitgegaan van een verkeerde parkeerballans. Zelfs de fietsers worden ernstig benadeeld. Zonder goede parkeerballans voor alle belanghebbenden en een oplossing voor de fietsers dient het bouwvergunning te worden geschorst.

 

 


Ad 2-a)   Bereikbaarheid van de Ondernemers:

 

Op de Zwembadweg zitten 4 bedrijfspanden,

1 kantoor en 3 met een in- en uitrijpoort.

Deze panden worden zeer intensief gebruikt.

Door de vernauwing van de Zwembadweg

wordt de bereikbaarheid van de ondernemers

onacceptabel ingeperkt.

Nu is het tracé van de weg nog 16 meter breed.

Breed genoeg het expeditie verkeer.

Laden en lossen op straat levert geen praktische

bezwaren op voor het overige verkeer. Zelfs

niet als dat gebeurt met zeecontainers.

De inrit in en uit rijden met een aanhanger is

Geen enkel probleem. Op zwembadweg 4 en 8A

vindt veel overslag plaats.(Nr 4 : computers,

(antiek-)meubilair, enz; Nr 8A: sportmatten

en sportapparaten, medische apparatuur, meubel

overslag, verenigingsmateriaal, veel aanloop

van leden)   

Op nummer 12 is veel laad en los verkeer en

commerciële activiteiten.

 

Als je daarna je vrachtauto even kwijt wilde Kon je altijd terecht aan de overkant op het parkeerterrein. Deze activiteiten zijn een essentieel deel van de bedrijfsactiviteiten.

 

Volgens de plannen wordt de Zwembadweg zo smal dat er nog maar 7 meter beschikbaar is

voor de deur van de bedrijven. Links en rechts staan ook nog auto’s geparkeerd. Zo is te weinig plaats over om te manoeuvreren. De rijbaan wordt slechts 4 meter breed.

 

Ook klanten, vertegenwoordigers en leveranciers die met een auto komen zullen door het verdwijnen van het parkeerterrein nog moeilijk langs kunnen komen.

 

Zelfs het personeel en klanten die op de fiets komen kunnen hun fiets niet meer op de stoep kwijt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rechtbank in ’s-Hertogenbosch heeft niet naar het belang van de gebruikers van de

bedrijfspanden gekeken.

 

Conclusie Ad 2-a):

Wij vragen de Afdeling het belang van de gebruikers van de bedrijfspanden zwaarder te wegen dan het belang van verweerder om het nieuwe bouwplan zo dicht op de bestaande panden op de Zwembadweg te zetten. Mede gezien hetgeen onder 9) is betoogd. (totaal plan tot aan de Dommel).

 

Ad 2-b) Bereikbaarheid voor hulpdiensten:

De Zwembadweg wordt aanzienlijk versmald waardooe voertuigen elkaar niet meer kunnen passeren. Een vrachtwagen die staat te lossen kan niet altijd direct weer weg rijden als er iets gebeurd. Een zich klem gereden voertuig dat één van de uitritten van één van de bedrijfspanden   wil verlaten is niet zomaar weer los. Brandweer en andere hulpdiensten moeten de panden goed kunnen bereiken of er langs  kunnen, ook als iemand bij een bedrijf staat te lossen. Geen versmalling van de rijbaan dus.

 

De Gemeente stelt dat de Zwembadweg geen aanrij route voor brandweer en ambulance is, maar het gaat om ons!  De brandweer enz moet ONS natuurlijk  ook kunnen bereiken!! De bedrijvigheid  én  de studenten maken het brandgevaar bij ons niet minder. Het percentage ouderen boven de 70 is op de Zwembadweg meer dan modaal. Familie, artsen en de GGD moeten zich niet klem rijden. Ook de vele rouwstoeten voor de begraafplaats kunnen voor een opstopping zorgen als dat net even niet uitkomt.

 

Conclusie ad 2-b:

Dit is niet meegewogen bij de ruimtelijke onderbouwing door de Gemeente.

 

 

 

Ad 3:  Hystorische rechten, uitzicht, bezonning, inkijk, de relatie met het Park, Groen beleving (onze voortuin), de naam “Zwembadweg”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zwembadweg bestond al vóór 1880, het pad dat aan het eind van de Paradijslaan door liep naar het 1ste natuurbad aan de Dommel.

Er wonen nu nog mensen die er ook geboren zijn. Hun jeugd er hebben door gebracht, de oorlog hebben meegemaakt, aan de wederopbouw hebben mee gewerkt en nu met pensioen zijn en op een rustige oude dag rekenen in een voor hun vertrouwde omgeving in het huis dat ooit door hun ouders op de Zwembadweg gebouwd is. (Corry van Nr 16). Ook de andere bewoners passen min of meer in dit profiel. (Agnes† van Nummer 10,  Han en Olly van nummer 14). Zelfs in de “studentenhuizen” wonen er die ooit als student zijn gekomen en inmiddels dichter tegen het pensioen aanzitten dan hun studententijd. (Jan en Abdoel van Nr 6) . Deze eerbiedwaardige bewoners verdienen toch enig respect van verweerder.

 

Bij het beroepschrift (van 3 augustus 2004) is het “aanvullend beroepschrift” aan de Rechtbank gevoegd. Het onderstaande is daar behandeld van af blz 11 en dient hier als ingelast te worden beschouwd.

 

Summier, zonodig aanvullend hierover het volgende:


Ad 3 – a)  uitzicht:

Beelden zeggen meer dan tekst. De bewoners van de Zwembadweg heten u van harte welkom, zie ook de foto’s. en de website    www.zwembadweg.nl  klick op foto’s.

 

 

Ad 3 – b)  Bezonning:

Voor ons, bewoners van de Zwembadweg is de bezonning van onze voorgevel erg belangrijk. Aan de achterzijde hebben de meeste panden geen tuin. Soms een tuintje of een dakterrasje. Maar dat ligt  altijd op het Noorden en daar ontvangen we dus nooit zon.

 

Zon is belangrijk in een mensen leven, vooral als je wat ouder bent en dus vaak thuis. Te veel zon kan hinderlijk zijn, maar dat is alleen in de zomer.

Vanaf het najaar tot het voorjaar is het ontvangen van zon van levensbelang. In de zomer kom je toch meer buiten, dan is de zon op je voorgevel van minder belang. Een bezonde voorgevel in de winter kan ook flink wat stookkosten besparen.

 

Wij begrijpen dan ook niet dat verweerder kan stellen dat de bezonning alleen in de zomer bekeken moet worden. Dat is natuurlijk niet zo, het gaat juist om de winter!

 

Het bezonningsdiagram van de Gemeente –vertaald naar de winter- geeft aan dat we na gereedkomen van de nieuwbouw in de winter geen enkel straaltje zon meer zullen ontvangen. Alleen na 16h00 komt de zon zeer laag nog even van boven de begraafplaats de zwembadweg binnen schijnen, maar heeft dan, van wegen de kleine invalhoek geen enkele kracht meer op de gevel. Na 16h20 komen de woninggevels in hun eigen schaduw te staan.

Overigens blijkt uit foto’s die zijn genomen rond 21 maart 2004 van de schaduw van twee straatbomen die qua schaduwwerking de zelfde hoogte hebben als de noord gevel  van het nieuwe “lage gebouw” aan de Zwembadweg, dat het bezonningsdiagram van de gemeente op die datum (zon staat dan boven de evenaar) te optimistisch is. Ook uit de resultaten van een TU/e student die we er desgevraagd eens aan hebben laten rekenen, blijkt dat het gemeente diagram overeenkomt met een gevelafstand van meer dan 16 meter en niet met de 12 meter die gepland is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

  17 mrt 2004   10h00                                                              17 mrt 2004   10h00

 

De rechtbank neemt uitsluitend over wat verweerder stelt zonder naar de feitelijke situatie en de omstandigheid dat juist in de winter zon zo belangrijk is, te kijken.

 

Conclusie  Ad 3 – b:

Bezonning voor deze bewoners is belangrijker in de winter dan in de zomer. En juist op dat jaargetij neemt het nieuw te bouwen lage gebouw alle zon weg, mede door de onnodige korte aftand tot de bestaande woningen. De bestaande bewoners, die vaak al meer dan een halve eeuw de Zwembadweg bewonen, worden hierdoor op onacceptabele wijze te kort gedaan.

 

 

Ad 3 – c):  inkijk:

In het ontwerp van het lage gebouw dat op slecht 11,20 meter afstand van de erkers van de bestaande woningen aan de Zwembadweg komt te staan, zit geen enkele voorziening om inkijk vanuit de nieuwe woningen in de bestaande woningen te verhinderen. Daarmee is de privacy van de bewoners van de bestaande woningen onvoldoende gewaarborgd.

Zoals uit de stuken aan de Rechtbank blijkt tillen de bewoners van de Zwembadweg hier heel zwaar aan.

De Rechtbank heeft alleen gekeken naar de beschermende maatregelen die aan de hoogbouw zijn genomen ter bescherming van de privacy van het Groot Paradijs en de villa’s aan de Paradijslaan.

 

Conclusie  ad 3-c:

De privacy van de oude bewoners van de Zwembadweg telt zwaarder dan het belang van verweerder om op zo’n korte afstand de bouw van andere woningen toe te staan. Aspecten van algemeen belang zijn er feitelijk niet nu het aantal nieuwe woningen niet ter discussie staat.

 

 

 

Ad 3-d)  beleving van het park:

Foto’s zeggen meer dan woorden,  zie de website.

 

Conclusie  ad3-d:

Wat wonen die mensen van de Zwembadweg toch mooi, ze wonen echt Parkside & Parkview ( en laat een ander dat niet van ze afpicken!!)

 

 

Ad 3-e)  Groen beleving:

Idem

 

 

 

Ad 3-f)  Behoud van de naam “Zwembadweg” voor het bestaande tracé:

De rechtbank heeft hier geen uitspraak over gedaan, ook de Gemeente zegt wel eens wat maar communiceert dat vervolgens niet met belanghebbenden.

Verder verwijs ik hier naar wat hier boven onder Ad 3) “historische rechten” en in de stukken aan de Rechtbank al is geschreven.

 

 

Conclucie Ad 3-f:

Het is in niemands belang de naam van de Zwembadweg te veranderen, die moet dus zo blijven.


Ad 4)  De waarde van het onroerend goed:

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat de waarde van de woningen als wel van de commerciële panden relatief sterk achteruit zal gaan, zowel de verkoopprijs als de verhuurbaarheid zullen sterk in waarde dalen. Verder zal de waarde van de onderneming door het inboeten van activiteiten, sterk achteruit gaan, wat weer invloed heeft op de werkgelegenheid en het welzijn van de ondernemer en zijn familie. Bewoners en gebruikers zullen extra kosten moeten maken, o.a. aan extra parkeer en transport kosten, verwijzing en reclame, stookkosten, gevelonderhoud en verzekering. Eigenaren worden ook geconfronteerd met hogere verzekeringspremies en beperking van uitbreidingsmogelijkheden of bestemmingverandering.

Een standaard planschade vergoeding zal de werkelijke schade niet dekken. Processen liggen in het vooruitzicht.

 

Een conclusie valt in dit stadium nog niet te trekken.

 

 

Ad 5   De slechte communicatie van de Gemeente:

 

Waslijst –volgt nog in verband met de actualiteit.   Zie het setje e-mails en brieven bij de producties.

 

Conclusie  Ad 5:

P.M.

 

Ad 6  Strijd met het bestemmingsplan:

 

Zie het aanvullend beroepschrift d.d. 18 maart 2004 aan de Rechtbank. Blz 1 t/m 6.

 

Dit onderdeel zal nog verder worden uitgewerkt in een latere aanvulling van dit beroepschrift.

 

Conclusie  Ad 6:

 

P.M.

 

Ad 7  Slechte Ruimtelijke Onderbouwing:

 

De ruimtelijke onderbouwing van de Gemeente gaat uit van verkeerde zaken, zeker wat betreft de dimensionering van het project in de wijk. In het Bestemmingsplan word expliciet vermeld dat de dimensionale verhoudingen  afgestemd moeten zijn op de bestaande maten. In het ontwerp nieuwe Bestemmingsplan “Eindhoven binnen de Ring 2” wordt dit zelfs in nog sterkere bewoordingen herhaald.

De gemiddelde afstand tussen gevels van gebouwen met een woonfunctie bedraagt in dit deel van de stad 38 meter. De afstand tussen de bestaande huizen aan de Zwembadweg en de daar tegenover geplande nieuwbouw bedraagt slecht 11m20.,  Dit is in absolute tegenspraak met de tekst van beide bestemmingsplannen.

In de ruimtelijke onderbouwing beroept de gemeente zich op …”verdichting gebaseerd op gemeentelijk beleid in dit deel van de stad…” .

Wij merken op dat van dat beleid in dit deel van de stad niets gebleken is, anders had het wel in het BP gestaan. Het tegendeel is waar. Verder blijkt uit geen enkel publiek Raadsbesluit dat in dit deel van de stad in weer wil van het BP verdicht moet worden én dat die verdichting maar meteen een factor 3 moet zijn.

Verder wordt van een parkeerballans uitgegaan die bij een ander –eerder bouwplan behoort.

In tegenstelling tot wat Welstand beweert is er tussen de bestaande bebouwing wel degelijk samenhang. Er is een geleidelijk verloop van de van de bergen naar villawijk den Elsant. Het nieuwe plan heeft in elk geval geen enkele samenhang met het bestaande. Welstand noemt het “autonoom”, het geen wil zeggen  “het past niet” . Blijkens een interview met ex-voorzitter van de Welstandscommissie ,  John Carp,  staat welstand onder grote druk betreffende het project Zwembadweg vanwege toezeggingen aan de projectontwikkelaar. (% kranten artikel “Toeval bepaalt Eindhovens stadsbeeld”)

Een goede ruimtelijke onderbouwing dient in te gaan op de relatie van het project met zijn omgeving. Volgens Welstand is die relatie er niet, en dus kan de gemeente niet beweren dat die er wel is.

 

In een naderschijven zal hier verder op worden ingegaan.

 

Conclusie  Ad 7:

 

P.M.

 

Ad 8  Welstand:

P.M.

 

Conclusie  Ad 8:

 

9 Een totaal plan van Zwembadweg tot aan de

Dommel.

Een totaal plan van Zwembadweg tot aan de

Dommel zou de omgeving veel meer recht

doen en de rechten van de omwonenden meer

eerbiedigen. De entree van de begraafplaats

kan dan ook beter tot zijn recht komen.

De projectontwikkelaar hoeft daar geen nadeel

aan te ondervinden.

 

 

10  monument:

 

Een ander punt dat in 2000 onbelicht bleef was het feit  dat op 27 augustus 2001 het poortgebouw en het pleintje er voor tot Rijksmonument werd verheven. Op de begraafplaats liggen vele notabelen uit het begin van de vorige eeuw en de eeuw daarvoor van de stad Eindhoven begraven.

Het lijkt ons gewenst dat dit tot uiting komt in een passende omgeving. Het aanzicht van het monument dient beschermd te worden. Het Bestuur van de Begraafplaats behoorde in 2000 tot de bezwaarmakers maar is nu door de Gemeente verzuimd om ingevolge de uitspraak van de bestuursrechter van 4 februari 2003 aangeschreven te worden over de voortgang van de procedure. De Henry van Abbe Stichting heeft al laten weten dat hier eigenlijk de status van een beschermd stadsgezicht aan toegevoegd moet worden. De zichtlijnen moeten gehandhaafd worden maar worden door m.n. de laagbouw direct al doorbroken. De Monumenten commissie van Eindhoven is niet bij het bouwplan betrokken geweest. Dit had onder de huidige omstandigheden wel gemoeten.   Het ligt dan ook veel meer voor de hand de huidige parkeerplaats in te richten als een klassiek bestraat plein omrand met monumentale bomen. Ondergronds kan dan (commercieel) geparkeerd worden.

 

De Raad heeft zich hier oven nog niet kunnen uitlaten.


Dit beroepschrift pretendeert niet volledig te zijn. Wij houden ons het recht voor, zolang dat mogelijk is met aanvullingen of wijzigingen te komen  Met name het onderwerp “ruimtelijke onderbouwing vereist nadere studie en hierop zullen we zeker terugkomen.

 

 

 

Conclusie:

 

De verleende bouwvergunning dient te worden ingetrokken!

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN:

 

 

1)                 Gemeentelijke Parkeerballans ‘1998/1999’  ( opgesteld in 1997)

 

2)                 parkeerballans ‘1998/1999’ – met commentaar markers

 

3)                 parkeerballans  oktober 2004  (opgesteld door bewoners Zwembadweg.)

 

4)                 Bijlage analyse parkeerballans van de Gemeente uit  ‘1998/1999’ ( dus 1997)

 

5)                 “vernieuwde bijlage A”  uit maart 2004.

 

6)                 Oude “bijlage A” van september 2001

 

7)                 Overzicht parkeernormen voor Eindhoven

 

8)                 Krantenartikel over John Carp.

 

9)                 Tekening van het vorige ontwerp waar de parkeerballans 1998/1999 betrekking op heeft.

10 – 14) Setje met correspondentie over het zwalkende parkeer beleid van de Gemeente.

 

15)       Aanvullend beroepschrift aan de Arrondissementsrechtbank. Van 18 maart 2004.

 

16 -21) setje documenten over de arrogante houding van de Gemeente.

 

 

 

-       Lijst met handtekeningen.

 

 

 


Hoogachtend, namens de bewoners en bedrijven  van de Zwembadweg, Don Boscostraat en een deel van de Lucifersstraat en de Paradijslaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.J.H. Karsen,                                                                                  A.C.M. de Vries van Abbe,

Zwembadweg 6, 8, 8A en 10                                                             Zwembadweg 14

 

kars.karsen@zwembadweg.com                                             olly_van_abbe@zwembadweg.com 

 

 

 

 

 

Correspondetie adres:

 

Bewoners Zwembadweg e.o.

Postbus 50

5600 AB  Eindhoven

 

tel. 0616-130.439

e-mail:  bewoners@zwembadweg.com